สิทธิศาสตร์ พ.; กะตะศิลา เ. .; บาททอง ว. .; มะเดื่อ ย. .; สมบัติวงศ์ พ. . ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 202–214, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.23. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257273. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.