บุญญาจันทร์ ศ.; มืดภา ป.; คลังทอง ศ.; จีรุพันธ์ ธ.; แสนการุณ ศ.; สีบุตร ส. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 299–309, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.32. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257477. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.