คุณสุข ช. .; สุราวุธ เ. .; นาคเอี่ยม ส. .; นรดี จ. . ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 225–235, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.25. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257815. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.