ทิพย์ญาณ เ.; บุญศรีนุ้ย น.; สุวรรณศรี ช. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านห้องเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 310–321, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.33. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257933. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.