ช่างทอง ก.; อรัญ ว. . ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 241–248, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.28. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257989. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.