เทียบเกาะ อ.; อริยะเชาว์กุล ก. .; อมตธงไชย ม.; จารุจำรัส ป. . การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็วโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ซุปเปอร์พาราแมกเนติกด้วยแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูง: การศึกษาเบื้องต้น. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 191–201, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.22. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/258212. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.