ขวัญคง เ.; พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ว. การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 285–298, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.31. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/258669. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.