จันทร์เพ็ง ศ.; กลิ่นเอี่ยม จ.; พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ว. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 272–284, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.30. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/258775. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.