สุภาษร ศ. ดัชนีผู้เขียน. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 341–342, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/261081. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.