ชัยศิริถาวรกุล เ.; ทองมูล ม. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 50–62, 2023. DOI: 10.14456/jsse.2023.6. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/261624. Acesso em: 4 ต.ค. 2023.