ลดาชาติ ลฎาภา, และ ลดาชาติ ลือชา. 2022. “อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (1):148-57. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.13.