กลิ่นขจร ทัศริยา, กุลวงค์ สิรินญา, ปัททุม จิดาภา, ใจขาน สิทธิชัย, ทองดำรงธรรม สมเจตน์, และ ชารีรัตน์ ถนัดกิจ. (2022) 2022. “ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):182-90. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.21.