บุญญาจันทร์ ศาสตรา, มืดภา ประสาน, คลังทอง ศิริวรรณ, จีรุพันธ์ ธนวิทย์, แสนการุณ ศราวุธ, และ สีบุตร สุพจน์. 2022. “ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):299-309. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.32.