คุณสุข ชุตาภา, สุราวุธ เสาวภา, นาคเอี่ยม สรศักดิ์, และ นรดี จินตนา. 2022. “ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):225-35. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.25.