ช่างทอง กนกพร, และ อรัญ วรารัตน์. (2022) 2022. “ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):241-48. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.28.