เทียบเกาะ องอาจ, อริยะเชาว์กุล กัลย์ชิญาภัท, อมตธงไชย มะลิวรรณ, และ จารุจำรัส ปุริม. 2022. “การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็วโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ซุปเปอร์พาราแมกเนติกด้วยแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูง: การศึกษาเบื้องต้น”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):191-201. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.22.