ขวัญคง เบญจรัตน์, และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ วนินทร. 2022. “การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):285-98. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.31.