จันทร์เพ็ง ศุภิสรา, กลิ่นเอี่ยม จักรกฤษ, และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ วนินทร. 2022. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):272-84. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.30.