วรรณพันธุ์ จันทนา, และ ตาดี สุธน. (2022) 2022. “ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):236-40. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.27.