สุภาษร ศักดิ์ศรี. 2022. “ส่วนหน้าของวารสาร”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):ก-ฌ. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/261038.