สุภาษร ศักดิ์ศรี. 2022. “ดัชนีผู้เขียน”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):341-42. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/261081.