ชัยศิริถาวรกุล เพ็ญนภา, และ ทองมูล มนตรี. 2023. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 6 (1):50-62. https://doi.org/10.14456/jsse.2023.6.