ลดาชาติ ล. และ ลดาชาติ ล. (2022) “อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(1), น. 148–157. doi: 10.14456/jsse.2022.13.