แจ้งสว่าง ป., พงษ์โสภณ พ. ., จันทรขันตี เ. . และ ทานาค เ. . (2022) “การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 332–340. doi: 10.14456/jsse.2022.35.