กลิ่นขจร ท. ., กุลวงค์ ส. ., ปัททุม จ. ., ใจขาน ส. ., ทองดำรงธรรม ส. . และ ชารีรัตน์ ถ. (2022) “ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 182–190. doi: 10.14456/jsse.2022.21.