ธนรติกุล พ. . . (2022) “ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพของเยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอก ”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 215–224. doi: 10.14456/jsse.2022.24.