คุณสุข ช. ., สุราวุธ เ. ., นาคเอี่ยม ส. . และ นรดี จ. . (2022) “ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 225–235. doi: 10.14456/jsse.2022.25.