ช่างทอง ก. และ อรัญ ว. . (2022) “ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 241–248. doi: 10.14456/jsse.2022.28.