เทียบเกาะ อ., อริยะเชาว์กุล ก. ., อมตธงไชย ม. และ จารุจำรัส ป. . (2022) “การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็วโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ซุปเปอร์พาราแมกเนติกด้วยแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูง: การศึกษาเบื้องต้น”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 191–201. doi: 10.14456/jsse.2022.22.