ตาดี ส. (2022) “บางระบบส่วนตกค้างบริบูรณ์ในจำนวนเต็มเกาส์เซียน”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 249–258. doi: 10.14456/jsse.2022.26.