วรรณพันธุ์ จ. และ ตาดี ส. (2022) “ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 236–240. doi: 10.14456/jsse.2022.27.