ชัยศิริถาวรกุล เ. และ ทองมูล ม. (2023) “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 6(1), น. 50–62. doi: 10.14456/jsse.2023.6.