[1]
ลดาชาติ ล. และ ลดาชาติ ล., “อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 148–157, ม.ค. 2022.