[1]
สีเขียว น. และ นาสารีย์ น., “การจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 322–331, ก.ย. 2022.