[1]
แจ้งสว่าง ป., พงษ์โสภณ พ. ., จันทรขันตี เ. ., และ ทานาค เ. ., “การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 332–340, ก.ย. 2022.