[1]
กลิ่นขจร ท. ., กุลวงค์ ส. ., ปัททุม จ. ., ใจขาน ส. ., ทองดำรงธรรม ส. ., และ ชารีรัตน์ ถ., “ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 182–190, ก.ย. 2022.