[1]
บุญญาจันทร์ ศ., มืดภา ป., คลังทอง ศ., จีรุพันธ์ ธ., แสนการุณ ศ., และ สีบุตร ส., “ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 299–309, ก.ย. 2022.