[1]
ทิพย์ญาณ เ., บุญศรีนุ้ย น., และ สุวรรณศรี ช., “ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านห้องเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 310–321, ก.ย. 2022.