[1]
ช่างทอง ก. และ อรัญ ว. ., “ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 241–248, ก.ย. 2022.