[1]
เทียบเกาะ อ., อริยะเชาว์กุล ก. ., อมตธงไชย ม., และ จารุจำรัส ป. ., “การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็วโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ซุปเปอร์พาราแมกเนติกด้วยแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูง: การศึกษาเบื้องต้น”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 191–201, ก.ค. 2022.