[1]
ขวัญคง เ. และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ว., “การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 285–298, ก.ย. 2022.