[1]
จันทร์เพ็ง ศ., กลิ่นเอี่ยม จ., และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ว., “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 272–284, ก.ย. 2022.