[1]
ตาดี ส., “บางระบบส่วนตกค้างบริบูรณ์ในจำนวนเต็มเกาส์เซียน”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 249–258, ก.ย. 2022.