[1]
สุภาษร ศ., “ส่วนหน้าของวารสาร”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. ก-ฌ, ก.ย. 2022.