[1]
สุภาษร ศ., “ดัชนีผู้เขียน”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 341–342, ก.ย. 2022.