[1]
ชัยศิริถาวรกุล เ. และ ทองมูล ม., “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 50–62, ม.ค. 2023.