ลดาชาติ ล., และ ลดาชาติ ล. “อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 148-57, doi:10.14456/jsse.2022.13.