แจ้งสว่าง ป., พงษ์โสภณ พ. ., จันทรขันตี เ. ., และ ทานาค เ. . “การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 332-40, doi:10.14456/jsse.2022.35.