กลิ่นขจร ท. ., กุลวงค์ ส. ., ปัททุม จ. ., ใจขาน ส. ., ทองดำรงธรรม ส. ., และ ชารีรัตน์ ถ. “ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา”. 2022. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 182-90, doi:10.14456/jsse.2022.21.