บุญญาจันทร์ ศ., มืดภา ป., คลังทอง ศ., จีรุพันธ์ ธ., แสนการุณ ศ., และ สีบุตร ส. “ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 299-0, doi:10.14456/jsse.2022.32.